top of page

ברכות שנמסרו בתקשור

ברכות שנמסרו מעולם היצירה ומדגישים בצירופים את המקומות שמתקיים בהם חסר.
על פי הקבלה ישנם חמישה עולמות וסדרם מגבוה לנמוך: אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עולם היצירה הינו עולם פנימי או עליון יותר מהעשייה ובו מתקיימים חיבורים ופתחים בשורשים העליונים, כדי להרבות אור בעולמנו ולהדק מלאכה וחיבור.

הברכות נמסרו עם קטע מבוא כהקדמה או לימוד כדי להעמיק משמעות וכוונה בקריאת הברכה. הן מהוות כמקור לחיזוק, בהירות בכוונת הלב והרחבת ידע וכלים רוחניים. ניתן ללוות בקריאה חוזרת ונשנית שתעורר את הדעת להרהור, כוונה, הסתכלות מחודשת, התרוממות הרוח, רעיונות ואנרגיה חדשים, ובכך ליצירת השפעה עצמית ופעילה.

אפשר להעניק את הברכה כמתנה עבור כל מי שמרגיש בחסר זוגי, בריאותי, כלכלי, משפחתי ועצמי, שמייחל להם או שמצוי בניסיון בהם, ואף כמתנה. ברכה לכששערי שמיים נפתחים ואורות נגלים!

ברכה לבריאות

00005
180.00₪
In stock
1
Product Details

ברכה מיוחדת זו מתאימה כמתנה לכל נפש הנמצאת בהתמודדות ובניסיון רפואי או בריאותי, או נפשות שנצרכות לחיזוק פיזי או נפשי.

הברכה מפרטת את היסודות הפיזיים והביולוגיים תוך פירוט כל המערכות הראשיות עד תתי מערכות פנימיות שופכים בהם אורות, חיזוקים תודעתיים ומרפא.

בברכת רפואת הגוף הנפש והרוח שלמים ומלאים!

Save this product for later
bottom of page